Deklaracja dostepnosci

[Nazwa podmiotu publicznego] zobowiazuje sie zapewnic dostepnosc swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oswiadczenie w sprawie dostepnosci ma zastosowanie do strony internetowej [nazwa strony internetowej - uwaga! zmodyfikuj tez link].

Data publikacji strony internetowej: [data]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [data].

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oswiadczenie sporzadzono dnia: data. Deklaracje sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnoscia strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa jest [imie i nazwisko], [adres e-mail]. Kontaktowac mozna sie takze dzwoniac na numer telefonu [numer telefonu]. Ta sama droga mozna skladac wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skladac skargi na brak zapewnienia dostepnosci.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o która strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

[informacje o dostepnosci architektonicznej siedziby podmiotu publicznego, dla osób niepelnosprawnych].

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne zaladowanie zawartosci strony.

Serwis jest dostosowany do obslugi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomoca klawiszy:

  • TAB - przejscie do nastepnego elementu mozliwego do klikniecia,

  • SHIFT + TAB - przejscie do poprzedniego elementu mozliwego do klikniecia,

  • ENTER - wykonanie domyslnej akcji, zwykle wcisniecie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej czesci strony.

Ulatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

  • tresci
  • menu ulatwien dostepu
  • menu glównego
  • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem